كتاب «شیمی تجزیه برای دانشجویان صنایع غذایی» با توجه به نبود کتابچه ای از شیمی تجزیه مختص دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته صنا یع غذایی که با انبوهی از کتابهای شیمی تجزیه مواجه می شدند و بسیاری از مفاهیم از حیطه آموزشی آنان خارج بود، ایجاد شده است. هدف دوم سعی بر گویایی مطالب و درك سریع آنان برای خواننده و هدف سوم ایجاد دایره المعارف شیمی تجزیه به طور خلاصه و شیوا و ساده بوده است.
،

برای تهیه این کتاب با شماره 02166484191 تماس حاصل نمایید.

با تشکر


هرست مطالب:


پیشگفتار مولفین


اهداف:


محتوای كتاب


فصل اول


1-1- تعریف اصطلاحات


1-1-2- خطا در تجزیه شیمیایی


1-1-3- خطاها در تجزیه كمّی


1-1-4- انواع خطا


1-1-5- خطای مطلق


1-1-6- خطای نسبی


1-2- میانگین


1-3- میانه


1-4- انحراف استاندارد


1-5- واریانس


1-6- انحراف استاندارد نتایج محاسبه شده


1-انحراف استاندارد جمع و تفریق


2-انحراف استاندارد ضرب و تقسیم


3-انحراف استاندارد نمایی


4-انحراف استاندارد لگاریتمی


5-انحراف استاندارد آنتی لگاریتم


1-7- انحراف استاندارد نسبی


1-8- دامنه یا گستره


1-9- آزمونهای معنی دار بودن


1-9-1- الف – مقایسه یك میانگین تجربی (X) با یك مقدار معلوم (µ):


1-9-2- رد نتایج مشكوك


1-9-2-1- آزمونهای آماری


1-9-2-2- آزمون Q


1-9-2-3- آزمون Tn


فصل دوم


شیمی محلولهای آبی


2-1- محلول الكترولیتها


2-1-1- اسیدها و بازها


2-1-2- اسیدها و بازهای مزدوج


2-1-3- خواص اسیدی و بازی نمكها


2-1-3-1- نمك هایی كه محلول های خنثی تولید می كنند


2-1-3-2- نمك هایی كه محلول های قلیایی تولید می كنند


2-1-3-3-نمك هایی كه محلول اسیدی تولید می كنند


2-1-4- هیدرولیز یون فلز


2-1-4-1- نمك هایی كه در آنها كاتیون و آنیون هر دو هیدرولیز می شوند


2-1-5- قدرت اسیدها وبازها


2-2- تعادل شیمیایی


2-2-1- حالت تعادل


2-2-2- روابط ثابت تعادل


2-2-3- انواع ثابت تعادل در شیمی تجزیه


2-2-3-1- ثابت حاصلضرب یونی آب


2-2-3-2- ثابت های تفكیك اسید و باز


2-2-3-3- ثابت های تفكیك برای زوج های اسید و باز مزدوج


2-2-3-3-1- غلظت یون هیدرونیوم در محلولهای اسیدهای ضعیف


2-2-3-3-2- غلضت یون هیدروكسید در محلولهای بازهای ضعیف


2-2-3-4- ثابت های حاصلضرب انحلال پذیری


2-2-3-5- ثابت تشكیل برای یونهای كمپلكس


2-2-3-6- ثابتهای تعادل اكسایش/كاهش


2-2-3-7- ثابت های تعادل مرحله ای


2-3- تاثیر الكترولیت روی تعادل شیمیایی


2-3- الف: تاثیر بار واكنش دهنده ها و محصول


2-3- ب: تاثیر قدرت یونی


2-4- روش سیستماتیك برای انجام محاسبات تعادل


2-4-1- معادله های موازنه جرم


2-4-2- معادله موازنه بار


2-4-3- مراحل حل مسایلی كه شامل چند تعادل اند


2-5-انحلال پذیری رسوبها در حضور عوامل كمپلكس كننده


2-6- تاثیر pH بر انحلال


2-6-1- محاسبه انحلال در حالتی كه pH ثابت و معین است


2-7- تاثیر ماده حل شده تفكیك نشده بر انحلال


2-8- محاسبات مربوط به رسم منحنی تیتراسیون


2-9- جداسازی یونها با كنترل غلظت واكنشگر رسوب دهنده


2-10- محاسبه امكان جداسازی


2-11- سوالات و مسایل


فصل سوم


3-1- واكنشهای برگشت پذیر و تعادل شیمیایی


3-2- پویایی تعادل شیمیایی


3-3- ثابت تعادل


3-4- تعادلهای ناهمگن


3-5-Kc و Kp


3-6- اصل لوشاتلیه


3-7- اثر یون مشترك


3-7-1- اثریون مشترك بر حلالیت


3-8- محلول های بافر


3-8-1- محاسبه pH محلول های بافر


3-8-2- بافرهای باز ضعیف - اسید مزدوج


3-8-3- خواص محلول های بافر


3-8-4- اثر رقّت


3-8-5- ظرفیت بافر


3-8-6- تهیه بافرها


3-8-7- انواع متداول شناساگرهای اسید - باز


3-8-7-1- ساختمانهای متداول شناساگرها


3-8-7-2- معرفهای فتالیین


3-8-7-3- معرفهای سولفون فتالیین


3-9- تعادل یونی


3-9-1- الكترولیت های ضعیف


3-9-2- درجه تفكیك، a


3-9- 3- یونش آب


فصل چهارم


تجزیه وزنی


4-1- مقدمه ای بر تجزیه وزنی


4-2- روشهای رسوبی


4-3- حالت كلوییدی


4-4- فوق اشباع و تشكیل رسوب


4-5- خلوص رسوب، همرسوبی


4-6- شرایط رسوب كردن


4-7- رسوبگیری از محلول همگن


4-8- شستشوی رسوب


4-9- اشتعال رسوب


4-10- رسوب گیری جزء به جزء


4-11- رسوب دهنده های آلی


4-12- روش های تبخیری یا خروجی


4-13- وسعت تجزیه وزنی


4-14- حساسیت و صحت روش های وزن سنجی


4-15- خصوصیات روش های وزن سنجی


4-16-تجزیه حجمی (تیتر سنجی)


4-17- دسته بندی واكنش های تجزیه حجم سنجی (تیتر سنجی)


4-17-1- محلول های استاندارد


4-17-2- واكنش های خنثی شدن


4-17-3- واكنش های تشكیل كمپلكس و رسوب


4-17-4- واكنش های اكسایش – كاهش


4-17-5- خواص مطلوب محلول های استاندارد


4-18- روشهایی برای تثبیت غلظت محلول های استاندارد


4-19- عملكرد داده های تیتراسیون


4-20- محاسبه مقدار آنالیت با استفاده از داده های استاندارد كردن


4-21- تیتراسیون وزنی


4-22- فواید تیتراسیون های وزنی


4-23- محاسبات مربوط به تیتراسیون های وزنی


4-24- تیتراسیون های تشكیل كمپلكس


4-24-1- واكنش های تشكیل كمپلكس


4-24-2- تیتراسیونها با امینوپلی كربوكسیلیك اسید


4-24-3- خواص اسیدیEDTA


4-24-4- واكنشگرها


4-24-5- ثابتهای تشكیل مشروط


4-24-6- محاسبه مقادیر a4 برای محلولهای EDTA


فصل پنجم


اصول روشهای تجزیه ای


5-1- كالری سنجی یا كالریمتری


5-1- 1-آشنایی با انواع كالریمتر


5-1-2- كالریمترهای هم دما


5-1-3- كالریمترهای غیر هم دما


5-2- اسپكتروفلوریمتری


5-2-1- اجزاء و قسمتهای مختلف دستگاه فلوریمتری


5-2-2- انواع روشهای اسپكتروفتومتری


5-2-3- روشهای تاثیر متقابل نور با ماده


5-2-4- فرایند جذب نور


5-2-5- 1- جذب اتمی


5-2-5-1-1- تغییر ایجاد شده در جسم در اثر جذب نور


5-2-5-2- جذب مولكولی


5-2-6- آنالیز كیفی


5-2-7- طیفها


5-2-8- آنالیز كمّی- قانون بیر لامبرت


5-2-8-2- تعیین ضریب جذب مولی


5-2-8-3- اندازه گیری جذب


5-2-9- نشر تابش الكترومغناطیس


5-2-9-1- نشر تابش الكترومغناطیس- طیف نواری


5-2-10- طیفهای پیوسته


5-2-11- دستگاههای اسپكتروسكوپی مولكولی


فصل ششم


6-1- روش پلاروگرافی


6-1-1- راه های انتقال جرم


6-1-2- دستگاه و اصول پلاروگرافی


6-1-3- انواع الكترودهای دستگاه پلاروگرافی


6-2- كروماتوگرافی


6-2-1- ریشه لغوی كروماتوگرافی


6-2-2- تكنیك كروماتوگرافی


6-2-3- توصیف كروماتوگرافی


6-2-4- روش های كروماتوگرافی


6-2-5- انواع كروماتوگرافی


6-2-7- مزیت روشهای كروماتوگرافی


6-2-8- كروماتوگرافی مایع – جامد (LSC)


6-2-9- كروماتوگرافی گاز – جامد (GSC)


6-2-10- كروماتوگرافی مایع – مایع(HPLCیاLLC)


6-2-11- كروماتوگرافی گاز- مایع (GLC یا (VPC


6-2-12- انتخاب بهترین روش كروماتوگرافی


6-2-13- كروماتوگرافی لایه نازك TLC-  Thin Layer Chromatography


6-2-14- مكانیزم كار كروماتوگرافی لایه نازك


6-2-15- مقایسه كروماتوگرافی لایه نازك با انواع كروماتوگرافی


6-2-15-1-مقایسه با كروماتوگرافی ستونی جذب سطحی


6-2-15-2- مقایسه با كروماتوگرافی كاغذی


6-2-16- كاربرد كروماتوگرافی لایه نازك


6-2-17- كروماتوگرافی جذب سطحی


6-2-17-1- ستون كروماتوگرافی جذب سطحی


6-2-18- نیروهای بین اجزا


6-2-19- كروماتوگرافی كاغذی


6-2-19-1- كاربرد


6-2-19-2- خصوصیت ویژه


6-2-19-3- طرح كلی روش


6-1-19-4- خارج كردن جسم از كاغذ


6-2-19-5- نقایص كروماتوگرافی كاغذی


6-2-19-6- موارد استعمال كروماتوگرافی كاغذی


6-2-20- كروماتوگرافی تقسیمی


6-2-20-1- اساس كار كروماتوگرافی تقسیمی


6-2-20-2- خصوصیات


6-2-20-3- مقایسه با كروماتوگرافی جذب سطحی


6-2-21- كروماتوگرافی ژلی


6-2-1-2-1- نكات قابل توجه این روش


6-2-1-2-2- خروج اجزای مخلوط


6-2-1-2-3- مقایسه با كروماتوگرافی تقسیمی


6-2-1-2-4- ماهیت ژل كروماتوگرافی


6-2-1-2-5- خصوصیات نمونه


6-2-1-2-6- كاربرد كروماتوگرافی ژلی


6-2-2-2- كروماتوگرافی مایع با عملكرد بالا


6-2-2-2-1- كارایی ستون HPLC


6-2-2-2-2- نكات مهم فاز ساكن و فاز متحرك


6-2-2-2-3- خصوصیات فاز متحرك در HPLC


6-2-2-2-4- مزایای HPLC


6-2-2-2-5- آشكارساز


6-2-2-2-6- مقایسه با كروماتوگرافی گازی


6-2-2-2-7- كاربردهای HPLC


6-2-23- دستگاه طیف سنج جرمی


6-2-24- كروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی


6-2-25- طیف جرمی


6-2-25-1- تعیین وزن مولكولی


فصل هفتم


تجزیه كیفی و كمی كاتیونها و آنیونها


7-1:مقدمه


7-2-شناسایی كاتیونها


7-2-1-گروه نقره


7-2-2-گروه مس – آرسنیك


7-2-3-گروه آلومینیوم – نیكل


7-2-4-گروه باریم – منیزیم


7-3-مشخصات گروه های كاتیونها


7-3-1-گروه نقره


این گروه شامل كاتیونهای +Ag، 2+Pb،Hg2+2 است.


7-3-1-1-كاتیون نقره


7-3-1-2-كاتیون سرب


7-3-1-3-كاتیون جیوه


7-3-2-گروه مس – آرسنیك


7-3-2-1-كاتیون جیوه (II)


7-3-2-2-كاتیون سرب


7-3-2-3-كاتیون بیسموت


7-3-2-4-كاتیون مس(I) و كاتیون مس (II)


7-3-2-5-كاتیون كادمیم


7-3-2-6-كاتیون آرسنیك


7-3-2-7-كاتیون آنتیموان


7-3-2-8-كاتیون قلع (II) و قلع (VI)


7-3-3-گروه آلومینیوم – نیكل


7-3-3-1-كاتیون آهن (II) و كاتیون آهن (III)


7-3-3-2-كاتیون كبالت


7-3-3-3-كاتیون نیكل


7-3-3-4-كاتیون كروم


7-3-3-5-كاتیون آلومینیوم


7-3-3-6-كاتیون منگنز


7-3-3-7-كاتیون روی


7-3-4-گروه باریم – منیزیم


7-3-4-1- كاتیون باریم


7-3-4-2-كاتیون كلسیم


7-3-4-3-كاتیون منیزیم


7-3-4-4-كاتیون سدیم


7-3-4-5-كاتیون پتاسیم


7-3-4-6-كاتیون آمونیوم


7-4- تجزیه آلیاژها


7-5-تجزیه مخلوط نمكها


7-6-شناسایی آنیونها


7-6-1 – بررسی جسم جامد


7-6-2– قابلیت انحلال نمك


7-6-3- واكنش با معرف های ویژه


7-7- روشهای جداسازی


7-7-1- رسوب دادن


7-7-2- حرارت دادن


7-7-3- تبخیر مایع


7-7-4- تنظیم pH محلول


7-8- نكته های كاربردی درروش های عملی


7-8-1- اندازه گیری مایعات


7-8-2- جدا كردن جامدات از مایعات


7-8-3- شستن جامدات


منابع و مآخذ

 
برچسب ها : شیمی تجزیه و
نویسنده : سیده زینب حسینی ، تاریخ : بیست و دوم دی 1391 ، ساعت : 03:04